Generalforsamling i Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Afholdes den 19. februar kl 19.00 på Nørresundby Fysioterapi, Lille Borgergade 25, 9400 Nørresundby.

08.01.2020

Forslag der ønskes forelagt for generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Tilmelding til formand Ole Andersen senest den 14. februar via e-mail

Dagsorden:

Valg af dirigent (ordstyrer) Formandens beretning for det forløbne år.
Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand (ulige år)
Valg af kasserer (lige år)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Valg af suppleanter
Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant
Valg af udvalg
Eventuelt