Akupunkturuddannelse for fysioterapeuter

Beskrivelse af uddannelsen

Akupunktur/nålebehandling kan være et relevant supplement i behandlingen af patienter med smerter. Kursusrækken giver en grundig opdatering om klinisk smertevidenskab, og der undervises i behandling med akupunkturnåle ud fra medicinsk viden.

Akupunkturuddannelse - 150 timer (6 ECTS)

Indhold

 • 9 dage (3 tredages kurser - et Introduktionskursus og to kurser i Avanceret akupunktur)  
 • Superviseret færdighedspraktik 
 • 10 dokumenterede patientforløb
 • Samlet omfang på 150 timer
 • Forløbet inkluderer 20 timers gruppebaseret supervision

Kurserne giver deltageren færdigheder i at anvende akupunktur/dry-needling på etisk, rutineret og kompetent vis. Der er fokus på diagnostik og behandling af hyppigt forekommende smertetilstande og sygdomme. Introduktionskurset (tidligere benævnt kursus 1) er det første kursus og derefter tages de to kurser Avanceret akupunktur (tidligere benævnt Kursus 2 og 3). NB - Du lærer at behandle uden risiko for punkterede lunger eller andre skader, da der ikke stikkes lungenært eller tæt på vitale organer. 

MedAc-uddannelse (+4 ECTS)

Indhold

 • 100 konfrontationstimer via deltagelse på specialedage eller repetition af kurserne Avanceret akupunktur
 • Akupunkturuddannelsen på 150 timer plus MedAc-forløbet på 100 timer udgør de 250 timer/10 ECTS
 • Forløbet inkluderer 10 timers individuel og 20 timers gruppebaseret supervision

MedAc-uddannelsen sigter mod kontinuerlig målrettet klinisk kompetenceudvikling. Implicit en progressiv læring, så akupunktur på kyndig vis kan anvendes i forbindelse med komplekse kliniske problemstillinger. Deltagelse på MedAc-forløbet kræver at akupunkturuddannelsen på 150 timer er gennemført. 
 

Læringsmål

 Teoretisk viden - kursisten opnår viden om:

 • Akupunkturteori med udgangspunkt i medicinsk diagnostik, patologi og fysiologi
 • Smertevidenskab og klinisk diagnostik
 • Nonfarmakologisk og farmakologisk smertebehandling
 • Triage, diagnostik og differentialdiagnostik
 • Den biopsykosociale interaktionsmodel
 • Indikationer og kontraindikationer for anvendelse af nåleakupunktur
 • Rådgivning og patientuddannelse
 • Etik, ræsonnering og klinisk beslutningstagning
 • Hygiejneregler og patientsikkerhed
 • Forebyggelse, erkendelse og håndtering af skader i forbindelse med nåleakupunktur
 • ABC - førstehjælpsprincipper
 • Akupunktur, dry-needling, punktlære og elektroakupunktur
 • Præsentation af viden om alternative behandlingsformer
 • Principper for implementering af evidensbaseret praksis
 • Kliniske screenings- og målemetoder
 • Klinisk kvalitetssikring (jvf DDKM for fysioterapipraksis)


Kliniske færdigheder - kursisten kan:

 • Forstå og forklare det teoretiske rationale bag medicinsk akupunktur og dry-needling
 • På kritisk vis vurdere om behandling med nåleakupunktur er relevant for den enkelte patient
 • Analysere og planlægge behandlingsstrategier for patienter med smerter og funktionstab 
 • På sikker, kompetent og kyndig vis udføre behandling med akupunkturnåle
 • Monitorere og kvalitetssikre egen klinisk praksis
 • Forebygge, erkende og håndtere skader i forbindelse med akupunktur

Kliniske kompetencer - kursisten kan:

 • Kritisk evaluere, diskutere og vurdere anvendelsen af nåleakupunktur i klinisk praksis
 • Vurdere og overføre viden fra akupunktur- og smerteforskning samt sundhedsvidenskabelige fag til klinisk praksis
 • Individualisere og tilpasse en supplerende nålebehandling til den enkelte patient

Organisering og form mm

 • Læringsprogression: Introduktionskursus og herefter de to kurser i Avanceret akupunktur, som kan tages i vilkårlig rækkefølge)
 • I læringsprocesserne er der fokus på integration og kombination af teoretisk forståelse og praktiske færdigheder
 • Undervisningen indbefatter principper for kollegial systemisk supervision, hvor der tænkes i helheder, relationer og sammenhænge
 • Kurserne er diaglogbaserede seminarer med teoretiske oplæg, klinisk ræsonnering og praktisk træning
 • Fysioterapeuten anbefales kun at behandle punkter/anatomiske regioner, som der er modtaget undervisning i
 • Kursisten skal være villig til at blive behandlet med nåle, som er en væsentlig del af de praktiske øvelser
 • Kursisten skal følge hygiejne- og sikkerhedsregler, hvilket er en betingelse for deltagelse på kurserne
 • Er der omstændigheder (graviditet, sygdom etc.), der har indflydelse på graden af deltagelse, skal der informeres om dette ved kursustilmelding
 • Uddannelsesforløbet forudsætter, at kursisten bruger tid på litteraturforberedelse, journalføring og patientbehandlinger
 • Opnåelse af kursusbeviser er betinget af tilstedeværelse og aktiv deltagelse på alle undervisningsdage.
  NB  - der må max være 8 timers samlet fravær på de tre kurser
 • Deltagelse på specialedage eller repetitionskurser fordrer gennemført gennemført akupunkturuddannelse på 150 timer
 • Undervisning og supervision varetages af godkendte kliniske specialister 

Fokusomåde for de enkelte kurser

 • Introduktionskursus: Smerter relateret til ekstremiteterne
 • Avanceret akupunktur: Smerter relateret til columna, bækken og ekstremiteter
 • Avanceret akupunktur: Komplekse smertetilstande og hovedpinesygdomme 
    

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen (ændret - maj 2019)

 • Akupunkturuddannelsen på 150 timer skal gennemføres inden for maks tre år 
 • Kurser taget for mere end tre år siden tæller ikke med i de kurser som skal udgøre uddannelsesforløbet på 150 timer, men disse kurser kan indgå i MedAc-forløbet på de 100 timer

Prøver ifm kurserne (opdatering - maj 2019 og september 2023)

 • Teoretiske prøver (multiple choice) der handler om patientsikkerhed og retningslinjer
 • Prøver i praktisk nåleakupunktur
 • Der skal fremvises/dokumenteres 10 journaliserede patientforløb (skal være fyldestgørende for at blive godkendt)
 • Fysioterapeuter med gennemført forløb på 150 eller 250 timer bliver registreret i behandlernetværket
 • Uddannelsesbevis opnås når kurser og prøver er gennemført og vurderet bestået ud fra en samlet vurdering

Supervision ifm uddannelsen

 • Enkeltstående kurser tælles i konfrontationstimer
 • Gennemført uddannelse på 150 timer inkluderer 20 timers gruppebaseret supervision
 • Gennemført uddannelse på 250 timer inkluderer 10 timers individuel supervision plus yderligere 20 timers gruppebaseret supervision
 • Bekræftelse af supervisiondokumentation kan medføre administrationsgebyr for ikke-medlemmer af selskabet 

Behandlernetværk

Medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi, som har gennemført uddannelsesforløbet kan ses via behandlernetværket på denne hjemmeside.
Netværket bruges eksempelvis til interkollegiale henvisninger

Ovenstående tekst er opdateret den 21. januar 2024