Klinisk akupunkturuddannelse

Beskrivelse af akupunkturuddannelsen

Akupunktur/nålebehandling kan være et vigtigt supplement i behandlingen af patienter med smerter i bevægeapparatet og hovedpine. Kursusrækken giver en grundig opdatering om kliniske smerter og der bliver undervist i principperne for praktisk nålebehandling ud fra nutidig medicinsk viden.


Akupunkturuddannelse - 150 timer (6 ECTS)

Indhold

 • 9 dage (3x3 dage)  
 • Superviseret færdighedspraktik 
 • 10 dokumenterede patientforløb
 • Eksamen
 • Samlet omfang på 150 timer

Uddannelsen giver deltageren færdigheder i at anvende akupunktur på etisk, rutineret og kompetent vis. Der er fokus på diagnostik og behandling af hyppigt forekommende smertetilstande og sygdomme. Kurserne 1-3 skal tages i kronologisk rækkefølge.

NB - På akupunkturuddannelsen lærer du at behandle uden risiko for punkterede lunger eller andre skader, da der ikke stikkes lungenært eller tæt på vitale organer. 

MedAc-uddannelse (+4 ECTS)

Indhold

 • 100 konfrontationstimer via deltagelse på specialedage eller repetition af f.eks kursus 2 og 3
 • Akupunkturuddannelsen på 150 timer plus MedAc-forløbet på 100 timer udgør de 250 timer/10 ECTS
 • I det samlede uddannelsesforløb indgår 50 timers individuel supervision

MedAc-uddannelsen sigter mod kontinuerlig og målrettet klinisk kompetenceudvikling. Implicit sker der en progression, så akupunktur på kyndig vis kan anvendes i forbindelse med komplekse kliniske problemstillinger. Deltagelse på MedAc-forløbet kræver at akupunkturuddannelsen på 150 timer er gennemført. 
 

Læringsmål

 Teoretisk viden - kursisten opnår viden om:

 • akupunkturteori med udgangspunkt i medicinsk diagnostik, patologi og fysiologi
 • klinisk smertediagnostik
 • nonfarmakologisk og farmakologisk smertebehandling
 • triage, diagnostik og differentialdiagnostik
 • den biopsykosociale interaktionsmodel
 • indikationer og kontraindikationer for anvendelse af nåleakupunktur
 • rådgivning og patientundervisning
 • etik, klinisk ræsonnering og beslutningstagning
 • hygiejneregler og patientsikkerhed
 • forebyggelse, erkendelse og håndtering af skader i forbindelse med nåleakupunktur
 • ABC - førstehjælpsprincipper
 • akupunktur, dry-needling, punktlære og elektroakupunktur
 • præsentation af alternative behandlingsformer
 • principper for evidensbaseret praksis
 • kliniske screenings- og målemetoder
 • klinisk kvalitetssikring (jvf DDKM for fysioterapipraksis)


Kliniske færdigheder - kursisten kan:

 • forstå og forklare det teoretiske rationale bag medicinsk akupunktur og dry-needling
 • på kritisk vis vurdere om behandling med nåleakupunktur er relevant for den enkelte patient
 • analysere og planlægge behandlingsstrategier for patienter med smerter og funktionstab 
 • på sikker, kompetent og kyndig vis udføre behandling med akupunkturnåle
 • monitorere og kvalitetssikre egen klinisk praksis
 • forebygge, erkende og håndtere skader i forbindelse med akupunktur

Kliniske kompetencer - kursisten kan:

 • kritisk evaluere, diskutere og vurdere anvendelsen af nåleakupunktur i klinisk praksis
 • vurdere og overføre viden fra akupunktur- og smerteforskning samt sundhedsvidenskabelige fag til klinisk praksis
 • individualisere og tilpasse nåleakupunktur til den enkelte patient

 

Organisering og form

 • Læringsprogressionen tager udgangspunkt i progressiv læring - fra det grundliggende niveau til avanceret niveau
 • I læringsprocesserne er der fokus på integration og kombination af teoretisk forståelse og praktiske færdigheder
 • Undervisningen indbefatter principper for kollegial systemisk supervision, hvor der tænkes i helheder, relationer og sammenhænge
 • Kurserne er diaglogbaserede seminarer med teoretiske oplæg, klinisk ræsonnering og praktisk træning
 • Fysioterapeuten må kun behandle punkter/anatomiske regioner, som der er modtaget undervisning i
 • Kursisten skal være villig til at blive behandlet med nåle, som er en væsentlig del af de praktiske øvelser
 • Kursisten skal følge hygiejne- og sikkerhedsregler, hvilket er en betingelse for deltagelse på kurserne
 • Er der omstændigheder (graviditet, sygdom etc.), der har indflydelse på graden af deltagelse, skal der informeres om dette ved kursustilmelding
 • Uddannelsesforløbet forudsætter, at kursisten bruger tid på litteraturforberedelse, journalføring og patientbehandlinger
 • Opnåelse af kursusbeviser er betinget af tilstedeværelse og aktiv deltagelse på alle undervisningsdage.
  NB  - max 8 timers samlet fravær på kurserne 1-3  
 • Deltagelse på specialedage eller repetitionskurser fordrer gennemført gennemført akupunkturuddannelse på 150 timer
 • Undervisningen varetages af godkendte kliniske specialister 

Fokusomåde for de enkelte kurser

 • Kursus 1 har fokus på diagnoser og smerter relateret til ekstremiteterne
 • Kursus 2 har fokus på diagnoser og smerter relateret til columna, bækken og ekstremiteter
 • Kursus 3 har fokus på komplekse smertetilstande og hovedpinesygdomme
 • Specialekurser har fokus på forskellige specialerelaterede emner 
    

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen (ændret - maj 2019)

 • Akupunkturuddannelsen på 150 timer skal gennemføres inden for maks tre år 
 • Kurser taget for mere end tre år siden tæller ikke med i de kurser som skal udgøre uddannelsesforløbet på 150 timer, men disse kurser kan indgå i MedAc-forløbet på de 100 timer

Eksamen (opdatering - maj 2019)

 • Teoretisk prøve (multiple choice), hvor der er fokus på patientsikkerhed og retningslinjer
 • Demonstration af praktisk nåleakupunktur
 • Der skal fremvises/dokumenteres 10 journaliserede patientforløb
 • Fysioterapeuter der har gennemført forløbet på enten 150 eller 250 timer er registreret i behandlernetværket

Eksamen kan tages på to måder (ændret - maj 2019)

 • Der afholdes eksamen i forbindelse med kursus 3
 • Dem som ikke har taget (eller bestået) eksamen ifm kursus 3 skal tilmelde sig en eksamen
 • Eksamen afholdt særskilt fra kursus 3 vil omfatte et honorar
 • Eksamen bedømmes bestået eller ikke-bestået ud fra en samlet vurdering
 • I MedAc-forløbet er der ikke eksamen, men praktiske prøver som skal bestås

Uddannelsesbevis ifm kursus 3 (uddannelsen på 150 timer)

 • Efter K3 skal du sende en email til Bjarne@rittigfysio.dk med nedenstående oplysninger, så får du tilsendt et uddannelsesbevis
 • Navn, klinik/arbejdsadresse, by, postnummer, region og autorisationsID

Behandlernetværk

Medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi, som har gennemført uddannelsesforløbet kan ses via behandlernetværket på denne hjemmeside. Netværket bruges eksempelvis til interkollegiale henvisninger

Ovenstående tekst er opdateret den 16. december 2022