Akupunkturuddannelsen

Beskrivelse af akupunkturuddannelsen

Akupunkturuddannelse - 150 timer (6 ECTS)

Indhold

 • 9 dage (3x3 dage)  
 • Superviseret færdighedspraktik 
 • 10 journaliserede patientforløb
 • Eksamen
 • Samlet omfang på 150 timer

Uddannelsen giver deltageren færdigheder i at anvende akupunktur på etisk, rutineret og kompetent vis. Der er fokus på undersøgelse og behandling af diagnoser og smertetilstande relateret til det fysioterapeutiske autorisationsområde. Kurserne 1-3 tages i kronologisk rækkefølge og praktiske prøver skal bestås før kursusrækken kan fortsættes.

NB - På selskabets akupunkturuddannelse lærer du at behandle uden risiko for punkterede lunger eller andre skader, da der ikke stikkes lungenært eller tæt på vitale organer 

MedAc-uddannelse + 100 timer (4 ECTS)

Indhold

 • 100 timers uddannelse via deltagelse på specialedage eller repetitionskurser
 • Akupunkturuddannelsen og MedAc-forløbet udgør et samlet omfang på 250 timer/10 ECTS point

 • I det samlede Med-forløb indgår 50 timers individuel supervision

MedAc-forløbet sigter mod kontinuerlig og målrettet klinisk kompetenceudvikling. Implicit sker der en progression, så akupunktur på kyndig vis kan anvendes i forbindelse med komplekse kliniske problemstillinger. MedAc-forløbet kræver at akupunkturuddannelsen på 150 timer er gennemført. 
 

Læringsmål

 Viden - kursisten kan efter gennemført uddannelse demonstrere indsigt i:

 • akupunkturteori med udgangspunkt i nutidig viden om diagnostik, patologi og neurofysiologi
 • smertefysiologi og klinisk smertetypediagnostik
 • nonfarmakologisk og farmakologisk smertebehandling
 • klinisk muskuloskeletal diagnostik, differentialdiagnostik og triage
 • udredning og valg af behandlingsstrategier ud fra den biopsykosociale interaktionsmodel
 • indikationer og kontraindikationer for anvendelse af akupunktur
 • patientundervisning og patientinddragelse
 • etik, ræsonnering og klinisk beslutningstagning
 • hygiejneregler og patientsikkerhed
 • forebyggelse, erkendelse og håndtering af skader i forbindelse med akupunkturbehandling
 • akupunkturmetodik, punktlære og elektroakupunktur
 • præsentation af alternative behandlingsformer
 • evidensbaseret praksis
 • kliniske screenings- og målemetoder
 • klinisk kvalitetssikring (jvf DDKM for fysioterapipraksis)


Færdigheder - kursisten kan efter gennemført uddannelse:

 • forstå og forklare det teoretiske rationale bag moderne medicinsk akupunktur
 • på kritisk vis vurdere om akupunktur er relevant for den enkelte patient
 • analysere og planlægge behandlingsstrategier for patienter med smerter og funktionstab 
 • på sikker, kompetent og kyndig vis udføre behandling med akupunkturnåle
 • monitorere og kvalitetssikre egen klinisk praksis
 • forebygge, erkende og håndtere skader i forbindelse med akupunktur

Kompetencer - kursisten kan efter gennemført uddannelse:

 • kritisk evaluere, diskutere og vurdere anvendelsen af akupunktur i klinisk praksis
 • vurdere og overføre viden fra akupunktur-relateret forskning og sundhedsvidenskabelige fag til klinisk praksis
 • individualisere og tilpasse akupunkturbehandling til den enkelte patient

 

Organisering og form

 • Undervisningen bygger på ovenstående læringsmål
 • Læringsprogressionen tager udgangspunkt i taksonomiske principper fra et grundliggende niveau til et avanceret niveau
 • I læringsprocesserne er der fokus på integration og kombination af teoretisk forståelse og praktiske færdigheder
 • Undervisningen indbefatter principper for kollegial systemisk supervision, hvor der tænkes i helheder, relationer og sammenhænge
 • Kurserne er diaglog baserede seminarer med teoretiske oplæg, klinisk ræsonnering og praktisk træning
 • Fysioterapeuten må kun behandle punkter og anatomiske regioner, som der er modtaget undervisning i
 • Kursisten skal være villig til at blive behandlet med nåle, som er en væsentlig del af de praktiske øvelser
 • Kursisten skal følge hygiejne- og sikkerhedsregler, hvilket er en betingelse for deltagelse på kurserne
 • Er der omstændigheder (graviditet, sygdom etc.), der har indflydelse på graden af deltagelse, skal der informeres om dette ved kursustilmelding
 • Uddannelsesforløbet forudsætter, at kursisten bruger tid på litteraturforberedelse, journalføring og patientbehandlinger
 • Opnåelse af kursusbeviser er betinget af tilstedeværelse og aktiv deltagelse på alle undervisningsdage. NB  - max 8 timers samlet fravær på kurserne 1-3  
 • Deltagelse på specialedage eller repetitionskurser fordrer gennemført gennemført akupunkturuddannelse på 150 timer
 • Undervisningen varetages af godkendte kliniske specialister 

Fokusomåde for de enkelte kurser

 • Kursus 1 har fokus på diagnoser og smerter relateret til ekstremiteterne
 • Kursus 2 har fokus på diagnoser og smerter relateret til columna, bækken og ekstremiteter
 • Kursus 3 har fokus på komplekse smertetilstande (hovedpine, generaliserede smerter og patienter med flere diagnoser)
 • Specialekurser har fokus på forskellige specialerelaterede emner 
    

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen (ændret - maj 2019)

 • Akupunkturuddannelsen på 150 timer skal gennemføres inden for maks tre år 
 • Kurser taget for mere end tre år siden tæller ikke med i de kurser som udgør uddannelsen på 150 timer
 • Tidligere kurser taget i DSAF regi kan indgå i MedAc-uddannelsen, hvis man har uddannelsen på 150 timer

Eksamen (opdatering - maj 2019)

 • Teoretisk prøve (multiple choice), hvor der er fokus på patientsikkerhed og retningslinjer
 • Praktisk akupunkturbehandling af op til syv akupunkturpunkter
 • Der skal fremvises/dokumenteres 10 journaliserede patientforløb

Eksamen kan tages på to måder (ændret - maj 2019)

 • Der afholdes eksamen i forbindelse med kursus 3
 • Dem som ikke har taget (eller bestået) eksamen ifm kursus 3 skal tilmelde sig en eksamen
 • Eksamen afholdt særskilt fra kursus 3 vil omfatte et honorar

Eksamen bedømmes bestået eller ikke-bestået ud fra en samlet vurdering.
I MedAc-forløbet er der ikke en særskilt eksamen, men praktiske prøver i forbindelse med de enkelte kurser som skal bestås.

Ovenstående tekst er opdateret den 22. marts 2021