Velkommen til Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Smertekursus A, B og C

Smertekurser med et samlet forløb på 2,5 ECTS point / 65 timer

  

Fysioterapi til patienter med smerter

Denne kursusrække har til formål at give deltageren en intensiv og opdateret viden om fysioterapi til patienter med smerter. Der er fokus på klinisk diagnostik, smertetype-diagnostik, nyeste evidens samt implementering af rationelle rehabiliteringsstrategier for den enkelte patient. 

Formen er seminarer eller webinarer, hvor der efter teoretiske oplæg arbejdes med ræsonnering omkring kliniske kasuistikker med nociceptive smerter, neuropatiske smerter, postoperative smerter, hovedpiner eller patienter med komplekse smertetilstande.

Læringsmål

Viden - efter gennemført uddannelse kan deltageren demonstrere indsigt i: 

 • Smerteklassifikation og klinisk smerteanalyse
 • Den kliniske undersøgelse - neurologisk, somatosensorisk og muskuloskeletal
 • Klinisk diagnostik, differentialdiagnostik og triage
 • Udredning af patienter med akutte og langvarige smerter
 • Differentiering mellem simple og komplekse smertetilstande
 • Smerteteori og smertefysiologi
 • Primære og sekundære smertetilstande (inkl. hovedpinesygdomme)
 • Nociceptive, neuropatiske, postoperative og posttraumatiske smerter
 • Non-farmakologisk, farmakologisk og psykologisk smertebehandling
 • Valg af principper for fysisk træning og eksponering
 • Patieninddragelse, patientundervisning og kommunikation
 • Rationelle og prioriterede behandlingstrategier
 • Evidensbaseret praksis og individualiseret behandling
 • Kliniske måleredskaber og journalføring

Færdigheder - efter gennemført uddannelse kan deltageren:

 • Udføre en grundig klinisk udredning og smerteanalyse af patienter med smerter
 • Vælge og prioritere en individuel tilpasset behandlingsstrategi til patienter med smerter
 • Sikre patientindragelse i den kliniske beslutningsproces
 • Planlægge, implementere og evaluere et systematisk rehabiliteringforløb

 Kompetencer - efter gennemført uddannelse kan deltageren:

 • Kritisk reflektere og analysere over egen praksis
 • Udvise klinisk metodebevidsthed ved valg og prioritering af interventioner
 • Vurdere og overføre viden fra klinisk smerteforskning og sundhedsvidenskabelige fag til egen praksis
 • Samarbejde med patienten og øvrige sundhedspersoner i tværfaglige relationer

Praktiske oplysninger:

Uddannelsen består af to to-dages kurser og et ét-dagskursus samt mulighed for supervision.

De tre kurser kan tages i den rækkefølge det passer dig.

 • A: Udredning og behandling af muskuloskeletale smertetilstande (16 timer + forberedelse)
 • B: Udredning og behandling af komplekse og blandede smertetilstande (16 timer + forberedelse)
 • C: Udredning og behandling af primære og sekundære hovedpiner og nakkesmerter
 (en dag) (8 timer + forberedelse

Lidt mere  om forløbet.

 • Der er fokus på klinisk kompetenceudvikling for den enkelte deltager.
 • Alle fysioterapeuter kan deltage (det er ikke akupunkturkurser)
 • Undervisningen vægter relevant og ikke-kompliceret teori, som er overførbar til klinisk praksis
 • Kurserne kan tages enkeltvis og/eller udgøre et samlet forløb (2,5 ECTS,≈65 timer)
 • Tidligere smertekurser fra dette regi kan give merit

Undervisningsform:


Bjarne Rittig-Rasmussen


Magister og ph.d. i medicin/smerteforskning
Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen