Retningslinjer for akupunktur

Indikationer

 • Kliniske smertetilstande 
 • Kroniske hovedpiner
 • Symptomlindring ifm palliation

Absolutte kontraindikationer  

 • Hæmofili
 • Nålefobi
 • Skadet inficeret, inflammeret eller ikke-intakt væv
 • Manglende evne til at give informeret samtykke

Relative kontraindikationer 

 • Kompromitteret immunforsvar
 • Psykiatriske diagnoser (eg psykose)
 • Graviditet 
 • Antikoagulationsbehandling eller anden årsag til øget blødningstendens
 • Behandling af ekstremiteter/kropskvadrant med lymfødem
 • Sygdom i thorax og lunger (eg kræft, lungefibrose)
 • Diabetes (eg dårlig vævsheling, nedsat sensibilitet)
 • Metalallergi
 • Pacemaker, rygmarvsstimulator eller epilepsi (der må ikke behandles med elektroakupunktur)
 • Områder med allodyni, hyperalgesi, dysæstesi og hypoalgesi
 • Postoperativt i områder med inflammation og ødem
 • Tæt på silikoneimplantater eller alloplastikker
 • Uklar diagnose

I forbindelse med informeret samtykke skal følgende information indgå 

 • Formålet med behandlingen
 • At der stikkes nåle igennem huden og ind i musklerne
 • At der altid anvendes sterile éngangsnåle
 • En kort forklaring om, hvordan den givne akupunktur virker
 • En kort forklaring om eventuel manipulation af nålene eller elektroakupunktur
 • At der kan opstå forbigående symptomer og bivirkninger under eller efter behandlingen i form af:

  - mindre blødninger, blå mærker
  - svimmelhed og forværring af symptomer
  - træthed (undgå evt bilkørsel)
  - alvorlige skader ved inkompetent behandling

 • Informationsmateriale: Hvad er akupunktur

Kompetence- og fagetiske krav  

 • Del 1: 150 timers grunduddannelse  
 • Del 2: 100 timer på avanceret niveau (MedAc-uddannelsen)

Patientsikkerhed

 • Nåle: skal være CE mærkede og sterile éngangsnåle, som må kun bruges én gang
 • Håndhygiejne skal ske efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Dette betyder, at der skal foretages vask med sæbe af hænder, håndled og underarme før og efter en patientkontakt. Er hænder og håndled og eventuelt underarme synligt rene kan der i stedet for vask anvendes hånddesinfektion (eg. Klorhexidinsprit, Ethanolgel). Ved brug af hånddesinfektionsmidler bør der foretages håndvask efter hver 4-5. anvendelse. Her er det underforstået, at der ikke må bæres ure, ringe, plaster, forbindinger eller kunstige negle. Optimal håndhygiejne forudsætter korte ærmer over albueniveau. Se: NIR Håndhygiejne
 • Desinfektion af huden foretages ikke almindeligvis, men altid ved forurenet hud og hos patienter med kompromitteret immunforsvar. Ved øreakupunktur skal der altid desinficeres. Såkaldte ”permanåle”, nåle som er retinerede i længere tid må ikke anvendes på grund af øget infektionsrisiko. Når der desinficeres må der kun anvendes én desinfektionsserviet (med ethanol og klorhexidin) pr punkt
 • Ved infektion eller væskende sår på behandlerens hænder må der ikke udøves patientkontakt/behandles akupunktur
 • Ved eksem eller mindre sår og revner på behandlerens hænder skal kompetent person vurdere om der må behandles med akupunktur
 • Ved risiko for kontakt med patientens blod/vævsvæsker skal der anvendes engangshandsker. NB umiddelbart efter brug af engangshandsker skal der altid anvendes hånddesinfektion
 • Ligeledes skal der være aftørringspapir (cellestof servietter) klar, hvis der er blod der skal opsamles eller aftørres. Servietter med blod skal deponeres i en bøtte til kontamineret materiale    
 • Brugte nåle skal deponeres i godkendte nålebokse, som igen skal deponeres på reglementeret vis
 • Behandleren skal kende risici og rutiner ifm stikskader. 1. vask og desinficer læsionen. 2 søg læge/skadestue. 3. anmeld skaden til arbejdsmiljø-repræsentanten. 4. undersøgelse for hepatitis og HIV. Se mere: Stikboksen.dk
 • Vaccination af behandleren mod hepatitis B anbefales
 • Der skal sikres optimal hygiejne omkring de kliniske faciliteter (lokale, briks, bakker mv)

Regler for sikre indstik og sikker nålehåndtering  

 • Indstik på/omkring thorax og scapularegionen skal altid foretages tangentielt/parallelt med thorax
 • Der må eksempelvis ikke foretages indstik i trigonum femorale, adduktorkanalen, fossa poplitea, fossa cubiti, halsregionen eller ledkapsler
 • Paraspinalt må der kun fortages indstik i veldefinerede punkter og mod knogle
 • Der må ikke behandles anteriort for processus transversi lumbalt og cervikalt
 • Der må kun anvendes punkter, indstiksvinkler og indstiksdybder, som der er undervist i på DSAFs kurser
 • Nåleklingen må ikke berøres og éngangs nåle må kun bruges én gang
 • Kun akupunkturuddannede må fjerne nåle efter endt behandling

Utilsigtede hændelser

Journalføring  

 • Ved behandling skal følgende registreres: 1) dato, 2) hvilke punkter der er behandlet, 3) retentionstid for nålene, 4) stimulationsform samt eventuelle bivirkninger. Herudover skal der kunne henvises til den manual/lærebog, hvor punkter og indstik er beskrevet
 • Implicit skal overordnede regler for journalføring følges: Journalføring

Opdateret 11. januar 2019