Akupunktur retningslinjer

Indikationer

 • Kliniske smertetilstande 
 • Kroniske hovedpiner
 • Symptomlindring ifm palliation

Absolutte kontraindikationer  

 • Hæmofili
 • Nålefobi
 • Skadet inficeret, inflammeret eller ikke-intakt væv
 • Manglende evne til at give informeret samtykke

Relative kontraindikationer 

 • Kompromitteret immunforsvar
 • Psykiatriske diagnoser (eg psykose)
 • Graviditet 
 • Antikoagulationsbehandling eller anden årsag til øget blødningstendens
 • Behandling af ekstremiteter/kropskvadrant med lymfødem
 • Sygdom i thorax og lunger (eg kræft, lungefibrose)
 • Diabetes (eg dårlig vævsheling, nedsat sensibilitet)
 • Metalallergi
 • Pacemaker, rygmarvsstimulator eller epilepsi (der må ikke behandles med elektroakupunktur)
 • Områder med allodyni, hyperalgesi, dysæstesi og hypoalgesi
 • Postoperativt i områder med inflammation og ødem
 • Tæt på silikoneimplantater eller alloplastikker
 • Uklar diagnose

I forbindelse med informeret samtykke skal følgende information indgå 

 • Formålet med behandlingen
 • At der stikkes nåle igennem huden og ind i musklerne
 • At der altid anvendes sterile éngangsnåle
 • En kort forklaring om, hvordan den givne akupunktur virker
 • En kort forklaring om eventuel manipulation af nålene eller elektroakupunktur
 • At der kan opstå forbigående symptomer og bivirkninger under eller efter behandlingen i form af:

  - mindre blødninger, blå mærker
  - svimmelhed og forværring af symptomer
  - træthed (undgå evt bilkørsel)
  - alvorlige skader ved inkompetent behandling

 • Informationsmateriale: Hvad er akupunktur

Kompetence- og fagetiske krav  

 • Del 1: 150 timers grunduddannelse  
 • Del 2: 100 timer på avanceret niveau (MedAc-uddannelsen)

Patientsikkerhed

 • Nåle: skal være CE mærkede og sterile éngangsnåle, som må kun bruges én gang
 • Håndhygiejne skal ske efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer  NIR Håndhygiejne
 • Desinfektion af huden foretages altid ved forurenet hud og hos patienter med kompromitteret immunforsvar
 • Ved øreakupunktur skal der altid desinficeres
 • Ved infektion eller væskende sår på behandlerens hænder må der ikke udøves patientkontakt/behandles akupunktur
 • Ved risiko for kontakt med patientens blod/vævsvæsker skal der anvendes engangshandsker
 • Cellestof servietter skal anvendes ved aftørring af af blod   
 • Brugte nåle skal deponeres i godkendte nålebokse, som igen skal deponeres på reglementeret vis
 • Behandleren skal kende risici og rutiner ifm stikskader. 1. vask og desinficer læsionen. 2 søg læge/skadestue. 3. anmeld skaden til arbejdsmiljø-repræsentanten. 4. undersøgelse for hepatitis og HIV. Se mere: Stikboksen.dk
 • Vaccination af behandleren mod hepatitis B anbefales
 • Der skal sikres optimal hygiejne omkring de kliniske faciliteter (lokale, briks, bakker mv)

Regler for sikre indstik og sikker nålehåndtering  

 • Indstik på/omkring thorax og scapularegionen skal altid foretages tangentielt/parallelt med thorax
 • Der må eksempelvis ikke foretages indstik i trigonum femorale, adduktorkanalen, fossa poplitea, fossa cubiti, halsregionen eller ledkapsler
 • Paraspinalt må der kun fortages indstik i veldefinerede punkter og mod knogle
 • Der må ikke behandles anteriort for processus transversi lumbalt og cervikalt
 • Der må kun anvendes punkter, indstiksvinkler og indstiksdybder, som der er undervist i på DSAFs kurser
 • Nåleklingen må ikke berøres og éngangsnåle må kun bruges én gang
 • Kun akupunkturuddannede må fjerne nåle efter endt behandling

Utilsigtede hændelser

Journalføring  

 • Ved behandling skal følgende registreres: 1) dato, 2) hvilke punkter der er behandlet, 3) retentionstid for nålene, 4) stimulationsform samt eventuelle bivirkninger. Herudover skal der kunne henvises til den manual/lærebog, hvor punkter og indstik er beskrevet
 • Implicit skal overordnede regler for journalføring følges: Journalføring

Opdateret 19. april 2019